fbpx

Търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „МЦРСМ 1-Пловдив“ ЕООД


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА I – ПЛОВДИВ” ЕООД

Гр. Пловдив, ул. „Владивосток” № 18

„МЦРСМ I-ПЛОВДИВ” ЕООД, ЕИК 000463393, съобщава, че на основание Раздел Десети от НРУУПСОПТДОУК, приета с решение № 14, взето с протокол № 1 от 22. 01. 2019 г. на Общински съвет – Пловдив, и Заповед № 60от15.03.2021г. на Управителя на „МЦРСМ I – ПЛОВДИВ” ЕООД е открита процедура за отдаване под наем чрез търг с явно наддаване за срок от 3/ три/ . години на недвижими имоти, собственост на „МЦРСМ I – ПЛОВДИВ” ЕООД гр. Пловдив, както следва:

  1. МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ № 51, находящ се в сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Владивосток” № 18, ет. 3, с площ от 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, ведно с прилежаща площ от 3 /три/ квадратни метра – коридор-чакалня”, при начална тръжна цена – 100.00 (сто ) лева месечен наем.
  2. МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ № 47, находящ се в сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Владивосток” № 18, ет. 2, с площ от 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, ведно с прилежаща площ от 3 /три/ квадратни метра – коридор-чакалня”, при начална тръжна цена – 100.00 (сто ) лева месечен наем.
  3. МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ № 36, находящ се в сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Владивосток” № 18, ет. 2, с площ от 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, ведно с прилежаща площ от 3 /три/ квадратни метра – коридор-чакалня, при начална тръжна цена 100.00 (сто) лева месечен наем.
  4. СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ № 37-38, находящ се в сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Владивосток” № 18, ет. 2, с площ от 35 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, ведно с прилежаща площ от 6 /шест/ квадратни метра – коридор-чакалня, ведно с намиращото се в него стоматологично оборудване”, при начална тръжна цена 200 (двеста ) лева месечен наем.
  5. МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ № 52, находящ се в сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Владивосток” № 18, ет. 3, с площ от 36 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, ведно с прилежаща площ от 6 /шест/ квадратни метра – коридор-чакалня”, при начална тръжна цена – 200 (двеста ) лева месечен наем.
  6. ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ВХОДНО ФОАЙЕ на партерен етаж в сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Владивосток” № 18, с обща квадратура 1 кв.м. /един квадратен метър/, за разполагане на кафе-автомат, при начална тръжна цена от 100 (сто) лева месечен наем.

Вид на търга – с явно наддаване. Цена на документите за участие – 10.00 /десет/ невъзвръщаеми лева, за всеки отделен имот. Цената на книжата се заплаща и същите се получават в касата на дружеството в гр. Пловдив, ул. „Владивосток” № 18, до 07.04.2021г. включително. Депозит за участие в търга – както е посочен в документацията за провеждане на търга, за всеки от имотите, предмет на търга. Внася се в касата на дружеството всеки работен от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 часа до 07.04.2021г. Заявления за участие се подават в деловодството на „МЦРСМ I – ПЛОВДИВ” ЕООД, ежедневно в работни дни от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 часа до 07.04.2021г. Търгът ще се проведе на 12.04.2021г., по реда на посочените по-горе позиции съответно от 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 и 11,30 часа, в сградата на „МЦРСМ I – ПЛОВДИВ” ЕООД гр. Пловдив, ул. „Владивосток” № 18, в часовете, обявени за всеки от имотите в тръжната документация. В случай че на търга не се яви кандидат за някой от имотите, същият ще се проведе повторно на 26.04.2021г., в съответния час. Срокът за закупуване на документация, внасяне на депозит и на заявления за участие в повторния търг е до 17,00 часа на 21.04.2021г.