fbpx

„МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на шест отделни обекта, собственост на дружеството


„МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив, на основание Заповеди №295, №296, №297, №298, №299, №300 от 22.11.2021 г. на управителя на дружеството  ОБЯВЯВА Публичен търг с тайно наддаване за   отдаване под наем на шест отделни обекта, собственост на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, а именно:

ОБЕКТ №1 – „МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ № 55, находящ се в сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Владивосток” №  18, ет. 3, с площ от 15 кв.м. , ведно с прилежаща площ от 3 кв.м. – коридор-чакалня”,  при условия: Начална месечна тръжна наемна цена – 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без вкл. ДДС; Срок  на договора – 3 (три) години; Стъпка за наддаване за обекта в случай, че търгът премине в явно наддаване –  10 % от обявената от кандидатите еднаква най-висока цена; Депозит 30.00 лв., платим в касата на дружеството; Предназначение на имота – за осъществяване на медицинска и/или социална дейности, които не са конкурентни и не се осъществяват от „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД;

ОБЕКТ №2 – „МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ № 56, находящ се в сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Владивосток” №  18, ет. 3, с площ от 15 кв.м. , ведно с прилежаща площ от 3 кв.м. – коридор-чакалня”,  при условия: Начална месечна тръжна наемна цена – 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без вкл. ДДС; Срок  на договора – 3 (три) години; Стъпка за наддаване за обекта в случай, че търгът премине в явно наддаване –  10 % от обявената от кандидатите еднаква най-висока цена; Депозит 30.00 лв., платим в касата на дружеството; Предназначение на имота – за осъществяване на медицинска и/или социална дейности, които не са конкурентни и не се осъществяват от „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД;

ОБЕКТ №3 – „МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ № 58, находящ се в сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Владивосток” №  18, ет. 3, с площ от 15 кв.м. , ведно с прилежаща площ от 3 кв.м. – коридор-чакалня”,  при условия: Начална месечна тръжна наемна цена – 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без вкл. ДДС; Срок  на договора – 3 (три) години; Стъпка за наддаване за обекта в случай, че търгът премине в явно наддаване –  10 % от обявената от кандидатите еднаква най-висока цена; Депозит 30.00 лв., платим в касата на дружеството; Предназначение на имота – за осъществяване на медицинска и/или социална дейности, които не са конкурентни и не се осъществяват от „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД;

ОБЕКТ №4 – „МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ № 59, находящ се в сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Владивосток” №  18, ет. 3, с площ от 15 кв.м. , ведно с прилежаща площ от 3 кв.м. – коридор-чакалня”,  при условия: Начална месечна тръжна наемна цена – 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без вкл. ДДС; Срок  на договора – 3 (три) години; Стъпка за наддаване за обекта в случай, че търгът премине в явно наддаване –  10 % от обявената от кандидатите еднаква най-висока цена; Депозит 30.00 лв., платим в касата на дружеството; Предназначение на имота – за осъществяване на медицинска и/или социална дейности, които не са конкурентни и не се осъществяват от „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД;

ОБЕКТ №5 – „МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ № 60, находящ се в сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Владивосток” №  18, ет. 3, с площ от 15 кв.м. , ведно с прилежаща площ от 3 кв.м. – коридор-чакалня”,  при условия: Начална месечна тръжна наемна цена – 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без вкл. ДДС; Срок  на договора – 3 (три) години; Стъпка за наддаване за обекта в случай, че търгът премине в явно наддаване –  10 % от обявената от кандидатите еднаква най-висока цена; Депозит 30.00 лв., платим в касата на дружеството; Предназначение на имота – за осъществяване на медицинска и/или социална дейности, които не са конкурентни и не се осъществяват от „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД;

ОБЕКТ №6 – „ФИТНЕС ЗАЛА„, находяща се в сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Владивосток” №  18, ет. партер, с площ от 73,68  кв.м.  при условия: Начална месечна тръжна наемна цена – 350,00 лв. /триста и петдесет лева/ без вкл. ДДС; Срок  на договора – 3 (три) години; Стъпка за наддаване за обекта в случай, че търгът премине в явно наддаване –  10 % от обявената от кандидатите еднаква най-висока цена; Депозит 70.00 лв., платим в касата на дружеството; Предназначение на имота – за осъществяване на медицинска и/или социална дейности, които не са конкурентни и не се осъществяват от „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД;

В търга могат да участват физически лица и юридически лица, които нямат задължения и са изправна страна по наемни или др.договорни отношения с Община Пловдив и „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД. Специалните изисквания, условията на които трябва да отговарят участниците в търга и документите, които трябва да  представят, са подробно отразени в тръжната документация, която се закупува всеки работен ден от 9 ч. до 12 ч. в срок до 09.12.2021 г. включително от деловодството на възложителя-гр. Пловдив,  ул. „Владивосток“ № 18, ет.партер, след заплащане в брой на цена 10 лв., без вкл. ДДС в касата на дружеството. Оглед на обектите може да се извършва от 11 ч. до 12 ч. със съдействието на служител ТРЗ/личен състав на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД всеки работен ден до 09.12.2021 г. Заявлението и документите за участие в търга се подават всеки работен ден в деловодството на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД в гр. Пловдив, ул. „Владивосток” №18, ет.партер, в срок до 12 ч. на 09.12.2021 г.

Търгът  ще се проведе на 10.12.2021 г. за всеки обект както следва : за обект №1 от 09.00 ч. , за обект №2 от 10.00 ч., за обект №3 от 11.00 ч.,  за обект №4 от 12.00 ч., за обект №5 от 13.00 ч. и за обект №6 от 14.00 ч.,в гр. Пловдив, ул. „Владивосток“ № 18, сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, ет.1, в Заседателна зала–кабинет №41.

При липса на кандидати, повторен търг  ще се проведе на 17.12.2021 г. за всеки обект както следва: за обект №1 от 09.00 ч. , за обект №2 от 10.00 ч., за обект №3 от 11.00 ч.,  за обект №4 от 12.00 ч., за обект №5 от 13.00 ч. и за обект №6 от 14.00 ч., в гр. Пловдив, ул. „Владивосток“ № 18, сградата на „МЦРСМ I – Пловдив” ЕООД, ет.1, в Заседателна зала–кабинет №41.

Крайният срок за закупуване на тръжната документация, внасяне на депозита, оглед на обекта и подаване на заявления за повторен търг – всеки работен ден до 12 ч. на 16.12.2021 г., като условията са по изискванията за първоначалното провеждане на търга. За информация – 0887517087.