fbpx

Отчети за дейността

Отчети за дейността

Финансов отчет към 30.06.2022 г.

Междинни финансови отчети на „МЦРСМ 1 – Пловдив“ ЕООД към 30.06.2021 г.

Анализ на финансовото състояние „МЦРСМ 1 – Пловдив“ ЕООД към 30.06.2021 г.

Проект на бизнес програма за развитие на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Пловдив“ ЕООД (2021-2025 г.) в изпълнение на т. 5.6 и т. 5.7 от Договор за възлагане на управление на публично предприятие – еднолично дружество с ограничена отговорност от 03.08.2021 г. гр. Пловдив.