Кардиологична рехабилитация

Кардиологична рехабилитация

Сектор “Кардиологична рехабилитация”

Екип от интернист (кардиолог) и рехабилитатор след прецизна оценка на индивидуалния риск за сърдечна атака провежда рехабилитация на болни с прекаран инфаркт на миокарда, хипертонична болест, болни с аорто-коронарен байпас, болни с клапно протезиране.

Използват се физикални средства:

  • лечебна физкултура;
  • лечебен масаж;
  • велотренировка;
  • физиопроцедури;

Провежда се и социална рехабилитация на болните (контакти на клубен принцип, разговор с близките).

Секторът работи в тясна колаборация със сектор “Функционална диагностика.”